Wednesday, March 08, 2006

rozmnožování:

- pohlavní, partenogeneze, heterogonie (střídání pohlavního rozmnožování a partenogeneze); oplození vnitřní, vývin nepřímý – metamorfóza (jednotlivé vývojové stupně jsou od sebe odděleny svlékáním): podle složitosti, metamorfózy rozlišujeme:
-hmyz s proměnou nedokonalou (hemimetabola): vajíčko  larva podobná dospělci nymfa  nymfy postupně dorůstají a s každým svlékání jsou podobnější dospělému hmyzu  pohlavně dospělý jedinec imago
-hmyz s proměnou dokonalou (holometabola): vajíčko  larva je odlišná od dospělce (bez křídel a složených očí a má i odlišný typ ústního ústrojí) – je mimořádně žravá, několikrát se svléká, intenzivně roste a nakonec se mění v nepohyblivou kuklu (klidové stádium) v níž dokončuje svůj vývoj – nepřijímá potravu, omezen pohyb, zaniká původní tkáň a tvoří se nová charakteristická pro imago  kukla praská  imago