Thursday, March 08, 2007

Tajemný svět hmyzu

Tématem tohoto interaktivně - didaktického CD-ROMu se stala druhově a početně nejbohatší třída živočišné říše - třída hmyzu. Žáci poznají mnoho nového a zajímavého z tajuplného světa hmyzu. Naučí se rozpoznat jednotlivé představitele třídy hmyzu, seznámí se nejen se zajímavostmi z jejich života, ale poznají i význam hmyzu pro člověka. Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémata a videa zvyšují přitažlivost programu. Zpracování a obsah tohoto titulu je plně v souladu s osnovami MŠMT.

Důležitou vlastností tohoto titulu jsou bohaté možnosti nastavení. Učitel si může vybrat pouze ty skupiny nebo jednotlivé zástupce, jejichž znalost vyžaduje.
Vlastní výuka je rozdělena do pěti samostatných částí. Učivo je probíráno s ohledem na systematické členění a vzájemné vývojové vztahy, zohledněno je vždy i přirozené životní prostředí jednotlivých druhů.
Úvodní část se zabývá základními charakteristikami třídy hmyzu. Důraz je kladen na seznámení s vnější a vnitřní stavbou těla a možnými způsoby vývinu. Další kapitola je věnována hmyzu s proměnou nedokonalou. Následující tři části hmyzu s proměnou dokonalou. Z ní byly vyčleněny další dvě samostatné skupiny brouci a motýli.