Saturday, January 21, 2006

Vývin

hmyzu od vajíčka až po dospělce probíhá u různých skupin odlišně. Larvální stadia (stupně) některého vývojově primitivnějšího hmyzu se již značně podobají dospělcům a mají vytvořené základy křídel, které se po každém dalším svlékání zvětšují. Larvy jiných, vývojově pokročilejších skupin se dospělcům nepodobají, základy křídel postrádají a před proměnou v dospělce procházejí stadiem kukly. Kukla je klidovým stadiem nepřijímajícím potravu, s velmi omezenými možnostmi pohybu, v němž probíhá hluboká vnitřní přeměna orgánů larvy v orgány dospělého hmyzu.